سکوبان- دکلبان- کمک حفار- حفار- سر حفار و رئیس دستگاه

سکوبان- دکلبان- کمک حفار- حفار- سر حفار و رئیس دستگاه

• فراخوان شناسایی نیروی متخصص 
• دکل حفاری  خشکی 

• تماس: 41451000-021

داخلی : 123