رئیس امور قراردادها

رئیس امور قراردادها

 
• حداقل مدرک مورد نیاز : لیسانس  

• سابقه کار: 8 سال سابقه مرتبط در نفت و گاز 

• مسلط به زبان انگلیسی ،آشنایی به امور قراردادها و  فرایند مناقصات  

• تسلط به قوانین ، آیین نامه ها ، دستور العملهای کاری ، مذاکرات تجاری و آشنایی با مباحث مالی 

شماره تماس : 41451123- 021