دومین جلسه مشترک جناب آقای مهندس شمس مدیر عامل محترم شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت و هیات همراه با مدیران ارشد شرکت عملیات اکتشاف نفت

دومین جلسه مشترک جناب آقای مهندس شمس مدیر عامل محترم شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت و هیات همراه با مدیران ارشد شرکت عملیات اکتشاف نفت


دومین جلسه مشترک جناب آقای مهندس شمس مدیر عامل محترم شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت و هیات همراه با مدیران ارشد شرکت عملیات اکتشاف نفت در سال ۱۴۰۱ در محل شرکت عملیات اکتشاف نفت برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت عملیات اکتشاف نفت در جلسه مذکور، گزارشی از وضعیت موجود عملکردی شرکت از اول سال تا کنون به سمع و نظر آقای مهندس شمس رسید و ایشان راهنمایی های لازم را جهت پیشرفت شرکت ارائه فرمودند