حفاری و لجستیک حفاری

 

ردیف

نام پروژه

کارفرما

1

اجاره و تامین یک + یک دستگاه دکل حفاری در میدان نفتی منصور آباد

توسعه پترو ایران

2

اجاره و تامین یک + یک دستگاه دکل حفاری در میدان نفتی سپهر و جفیر / سیاهمکان

پژواک انرژی

3

انجام عملیات خدمات یکپارچه لجستیکی در میدان نفتی رامشیر

OIEC

4

انجام عملیات خدمات یکپارچه لجستیکی در میدان نفتی منصوری

OIEC

5

اجاره و تامین یک دستگاه دکل حفاری در میدان نفتی بی بی حکیمه

شرکت مهندسی و خدمات سیلند

6

اجاره و تامین یک دستگاه دکل حفاری در میدان نفتی چشمه خوش

پترو پارس

7

حفاری و  تکمیل 2 حلقه چاه و رفع تعلیق 4 حلقه چاه به همراه تامین اقلام 4 حلقه چاه تعمیری به صورت EPDS در میدان نفتی آزادگان جنوبی

پترو پارس

8

اجاره و تامین یک + یک دستگاه دکل حفاری در کلیه مناطق نفت خیز جنوب

مناطق نفت خیز جنوب

 

خدمات حفاری

 

ردیف

نام پروژه

کارفرما

1

خدمات رانش لوله جداری و مغزی

فلات قاره

2

عملیات یکپارچه بهره برداری و مهندسی نفت جهت حفاری در پروژه منصوری (IPS )

OIEC

3

عملیات یکپارچه بهره برداری و مهندسی نفت جهت حفاری در پروژه رامشیر (IPS )

OIEC

4

ارائه خدمات نگهداری تولید در میدان نفتی آذر

شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر

5

ارائه خدمات RTTS / MDST در آزادگان جنوبی

شرکت توسعه حفاری تدبیر

6

ارائه خدمات انگیزشی و چاه آزمایی 17 حلقه چاه میدان آزادگان جنوبی

شرکت توسعه حفاری تدبیر

7

انجام خدمات بهره برداری و چاه آزمایی در میدان نفتی سولابدر

شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم

8

ارائه خدمات یکپارچه تولید در میادین آبان و پایدار غرب

کاریان کیش

9

انجام عملیات اسید کاری و آزمایش 30 حلقه چاه در میدان نفتی آزادگان

پترو پارس

10

ارائه خدمات  سه لوله مغزی سیار به همراه با کلیه ادوات جهت میادین نفتی مارون

مناطق نفت خیز جنوب

11

حفاری و  تکمیل 2 حلقه چاه و رفع تعلیق 4 حلقه چاه EPDS آزادگان جنوبی

پترو پارس

12

اجاره و تامین یک + یک دستگاه دکل حفاری در کلیه مناطق نفت خیز جنوب

مناطق نفت خیز جنوب

13

اجاره و تامین یک دستگاه دکل حفاری در میدان نفتی چشمه خوش

پترو پارس