• طرح های 28 میدان شرکت مناطق نفت خیز جنوب : تامین دکل حفاری و خدمات مربوطه مانند میادین منصور آباد، اهواز 4-1 و …
 •  
 • میادین نفتی رامشیر و منصوری : حفاری و خدمات مربوطه
 •  
 • میادین نفتی آذر : تامین دو دستگاه دکل حفاری و خدمات مربوطه حفاری 
 •  
 • تمامی میادین تحت پوشش شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب : خدمات فنی و جانبی چاه تمامی 
 •  
 • میادین تحت پوشش شرکت ملی نفت مناطق مرکزی : خدمات دستگاه لوله مغزی سیار و دستگاه چند راهه کاهنده
 •  
 • تمامی میادین تحت پوشش شرکت فلات قاره ایران : خدمات رانش لوله های جداری و مغزی
 •  
 • میادین نفتی رامشیر و منصوری : کلیه خدمات فنی حفاری
 •  
 • میدان نفتی پایدار غرب : ارائه خدمات آزمایش سطحی و درون چاهی
 •  
 • میدان نفتی نرگسی : ارائه خدمات آزمایش سطحی و راندن لوله جداری
 •  
 • میدان نفتی یاران شمالی : انجام خدمات فنی حفاری یکپارچه
 •  
 • میدان نفتی آذر : انجام خدمات تست و اسیدکاری ضمن بهره گیری از دستگاه MPFM
 •  
 • میدان نفتی آزادگان جنوبی : خدمات تست و اسید کاری
 •  
 • پروژه مهر عسلویه : تامین یک دستگاه حفاری افقی جهت دار
 •  
 •