جلسه هم اندیشی مدیران مالی شرکت های گروه اویک

جلسه هم اندیشی مدیران مالی شرکت های گروه اویک

جلسه هم اندیشی مدیران مالی شرکت های گروه اویک با حضور جناب آقای مهندس خادمی رئیس هیات مدیره شرکت عملیات اکتشاف نفت در سالن جلسات شرکت عملیات اکتشاف نفت برگزار شد.