جلسه اختتامیه ممیزی داخلی

جلسه اختتامیه ممیزی داخلی

جلسه اختتامیه ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه پس از پنج روز ممیزی از ادارات ستاد، یاردهای پشتیبانی و پروژه های شرکت در تاریخ 1401/05/29 در سالن جلسات ساختمان مرکزی شرکت عملیات اکتشاف نفت برگزار گردید