تمدید مناقصه عمومی ۱ مرحله ای به شماره ۱۳۵۴۹-۱۰۳۹۸-۱۴۰۰۰-۱۴۹۴۱-۲۰۲۴

تمدید مناقصه عمومی ۱ مرحله ای به شماره ۱۳۵۴۹-۱۰۳۹۸-۱۴۰۰۰-۱۴۹۴۱-۲۰۲۴

 1.  

  مناقصه گزار: شرکت عملیات اکتشاف نفت

  موضوع: تمدید مناقصه خرید فیلترهای موتور کاترپیلار با مشخصات ذکر شده در اسناد مناقصه و فایل شفاف سازی

  دریافت اسناد مناقصه :  www.oeoc.irبخش مناقصه و مزایده- تمدید مناقصه خرید فیلترهای موتور کاترپیلار

  مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷

  تلفن تماس-۴۱۴۵۱۳۳۲: واحد بازرگانی کارشناس خرید تعمیرات

 

دانلود اسناد مناقصه