تمدید مناقصه عمومی تامین خدمات تعمیر، ساخت و بازسازی ابزار و لوازم حفاری به شماره مناقصه 115-1402

تمدید مناقصه عمومی تامین خدمات تعمیر، ساخت و بازسازی ابزار و لوازم حفاری به شماره مناقصه 115-1402

 1. شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد خدمات فوق الذکر را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نماید.

  1. تضمین شرکت در مناقصه: يك فقره ضمانتنامه بانکی معادل 1.400.000.000ریال
  2. آخرین مهلت دریافت پاکات: تا قبل از ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1402/06/20
  3. دریافت اسناد مناقصه از بخش “مناقصات و مزایدات” وبسایت شرکت به آدرس: oeoc.ir
  4. تلفن تماس جهت اطلاعات بیشتر: 41451425-021 آقای سعادت مهر
  5.  

دانلود اسناد مناقصه