حفاظت شده: تمدید مناقصه عمومی تامین خدمات تعمیر، ساخت و بازسازی ابزار و لوازم حفاری به شماره مناقصه 115-1402

حفاظت شده: تمدید مناقصه عمومی تامین خدمات تعمیر، ساخت و بازسازی ابزار و لوازم حفاری به شماره مناقصه 115-1402

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: