آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت مناقصه شماره 216-1402

آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت مناقصه شماره 216-1402

شرکت عملیات اکتشاف نفت در نظر دارد تامین خدمات لیفتراک و کامیون جرثقیل دار در محل عملیات دکل های حفاری، خدمات فنی چاهها و یاردهای پشتیبانی شرکت عملیات اکتشاف نفت ”  خود را از طریق تمدید مناقصه به پیمانکاران دارای صلاحیت معتبر، واگذار نماید.

  1. مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: شركت كننده مي بايست مبلغ 3.300.000.000 ریال ( به حروف: سه میلیارد و سیصد میلیون ریال ) تضمین شرکت در مناقصه 216-1402 به صورت یک فقره ضمانتنامه بانکی مورد تایید کارفرما تهیه نماید و یا  معادل مبلغ فوق را به عنوان وجه تضمین به حساب شرکت (شماره حساب: 309110101600001،

شماره شبا: IR730570030911010160000001،  بانک: پاسارگاد شعبه بهارستان، کد شعبه: 5703091

به نام شرکت عملیات اکتشاف نفت واریز نماید.

  1. مهلت و محل تسلیم پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 08/03/1403
  2. دریافت اسناد مناقصه از بخش “مناقصات و مزایدات” وبسایت شرکت به آدرس: oeoc.ir
  3. تماس جهت اطلاعات بیشتر: 41451213-021 آقای اخگری (امور فنی ) و 41451230-021 خانم حسن پور (امور حقوقی)

 

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه آمده است.

 

دانلود اسناد مناقصه