مناقصه تکمیلی به صورت عمومی دو مرحله ای خرید دو دستگاه لوله مغزی سیار(کویل تیوبینگ) کارکرده به شماره 17028-2024

مناقصه تکمیلی به صورت عمومی دو مرحله ای خرید دو دستگاه لوله مغزی سیار(کویل تیوبینگ) کارکرده به شماره 17028-2024

  1. مناقصه گزار: شرکت عملیات اکتشاف نفت

    موضوع: مناقصه تکمیلی به صورت عمومی دو مرحله ای خرید دو دستگاه کویل تیوبینگ کارکرده به شماره 17028-2024و با مشخصات ذکر شده در اسناد مناقصه و فایل شفاف سازی

    دریافت اسناد مناقصه: WWW.Oeoc.ir بخش مناقصه و مزایده

    مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت 16 طی روزهای 27و 30/04/1403

    تلفن تماس: 41451327- سفارشات خرید خارجی واحد بازرگانی  (mahdiyeh.azari2016@gmail.com)

 

دانلود اسناد مناقصه