تمدید زمان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید Sheave به شماره ۳-۸۹۶۳-2024 Extension of ONE-Stage Public Tender NO 2024-8963-3 for Purchasing Sheave

تمدید زمان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید Sheave به شماره ۳-۸۹۶۳-2024 Extension of ONE-Stage Public Tender NO 2024-8963-3 for Purchasing Sheave

 1. مناقصه گزار: شرکت عملیات اکتشاف نفت

 2.  
 3.  

  موضوع: انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت خرید Sheave با مشخصات ذکر شده در اسناد مناقصه

 4.  

  دریافت اسناد مناقصه: www.oeoc.ir بخش مناقصه و مزایده

 5.  

  مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت 16 طی روزهای 19و 1403/03/20

 6.  

  تلفن تماس: 41451327- سفارشات خرید خارجی واحد بازرگانی  (mahdiyeh.azari2016@gmail.com)

 7.  

دانلود اسناد مناقصه