تقدیر جناب آقای مهندس شمس، مدیر عامل محترم شرکت مهندسی و ساختمان صنايع نفت (اویک) از عملکرد دو ساله شرکت عملیات اکتشاف نفت

تقدیر جناب آقای مهندس شمس، مدیر عامل محترم شرکت مهندسی و ساختمان صنايع نفت (اویک) از عملکرد دو ساله شرکت عملیات اکتشاف نفت

تقدیر جناب آقای مهندس شمس، مدیر عامل محترم شرکت مهندسی ساختمان و صنایع نفت(اویک) از عملکرد دو ساله شرکت عملیات اکتشاف نفت