تعویض تاپ درایو

تعویض تاپ درایو

پایین آوردن تاب درایو و نصب تاب جدید در دکل 205 اکتشاف جهت افزایش راندمان عملیات