تجدید مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی دکل های حفاری شرکت عملیات اکتشاف نفت به شماره مناقصه 184-1401

تجدید مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی دکل های حفاری شرکت عملیات اکتشاف نفت به شماره مناقصه 184-1401

شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد نیروی انسانی غیر ماهر مورد نیاز جهت 8 دکل حفاری خود را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی تامین نماید.

اهم اطلاعات مناقصه:

  1. تضمین شرکت در مناقصه: يك فقره ضمانتنامه بانکی معادل 3.500.000.000 ریال
  2. آخرین مهلت دریافت پاکات: تا قبل از ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1401/12/21
  3. دریافت اسناد مناقصه از بخش “مناقصات و مزایدات” وبسایت شرکت به آدرس: oeoc.ir
  4. تلفن تماس جهت اطلاعات بیشتر: 41451122-021

 

دانلود اسناد مناقصه