تامین خدمات یکدستگاه لیفتراک 5 یا 7 تنی جهت دکل 208 آزادگان

تامین خدمات یکدستگاه لیفتراک 5 یا 7 تنی جهت دکل 208 آزادگان

مناقصه عمومی

 

 ” تامین خدمات یکدستگاه لیفتراک 5 یا 7 تنی جهت دکل 208 آزادگان  “

 

بشماره  125-1401

 

شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد، ماشین آلات مذکور را از طریق برگزاری مناقصه بکارگیری نماید.

 

دریافت اسناد  از طریق وب سایت، بخش مناقصات و مزایدات: www.oeoc.ir

1.     تضمین شرکت در مناقصه: یک فقره چک معتبر معادل 450.000.000 ريال

2.     مهلت ارسال پاکات: تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه  25/05/1401

 

تلفن تماس:  09121995766 آقای دارونی

 

دانلود اسناد و مدارک مناقصه شماره ۱۲5-۱۴۰۱