بازدید مدیر عامل شرکت اویک و هیئت همراه از یارد شرکت عملیات اکتشاف نفت

بازدید مدیر عامل شرکت اویک و هیئت همراه از یارد شرکت عملیات اکتشاف نفت

مدیر عامل شرکت اویک و هیئت همراه از یارد شرکت عملیات اکتشاف نفت بازدید کردند.