بازدید دوره ای مدیر عامل محترم شرکت عملیات اکتشاف نفت بهمراه تعدادی از مدیران شرکت از یاردهای پشتیبانی شهید سلیمانی و کریت

بازدید دوره ای مدیر عامل محترم شرکت عملیات اکتشاف نفت بهمراه تعدادی از مدیران شرکت از یاردهای پشتیبانی شهید سلیمانی و کریت

بازدید دوره ای مدیر عامل محترم شرکت عملیات اکتشاف نفت بهمراه تعدادی از مدیران شرکت از یاردهای پشتیبانی شهید سلیمانی و کریت آغاز گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت عملیات اکتشاف نفت در این دیدار مسایل و مشکلات عملیاتی از نزدیک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و دستورات لازم در راستای برون رفت از مشکلات توسط مدیر عامل محترم صادر گردید.