افتتاحیه ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه

افتتاحیه ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه

افتتاحیه ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه، سالن جلسات ساختمان مرکزی شرکت عملیات اکتشاف نفت