ادامه ارائه خدمات دكل ٢٠٢

ادامه ارائه خدمات دكل ٢٠٢

ادامه ارائه خدمات دكل ٢٠٢ شرکت عملیات اکتشاف نفت
عملیات ريگ داون جهت جابجايي در منطقه منصوراباد