اخذ گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه IMS

اخذ گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه IMS

برگ زرینی دیگر در دفتر افتخارات شرکت عملیات اکتشاف نفت

اخذ گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه IMS از شرکت SGS سوئیس به همت پرسنل تمامی واحد ها و ادارات عملیاتی ، پشتیبانی و ستادی شرکت عملیات اکتشاف نفت