فرصت شغلی

موتورمن دستگاه

• منطقه عملیاتی خشکی• جنسیت آقا• سابقه کار 2 سال• حقوق توافقی• مدرک تحصیلی : کاردانی ، لیسانس مکانیک• دارای حداقل 2 سال سابقه کار

ادامه »
فرصت شغلی

کمک حفار

• منطقه عملیاتی خشکی• جنسیت آقا• موضوع شغلی مورد نیاز کمک حفار• سمت شغلی سوپروایزر• سابقه کار 4 سال• حقوق توافقی• سطح تحصیلات دیپلم• رشته

ادامه »
فرصت شغلی

کمپ باس

• منطقه عملیاتی خشکی• جنسیت آقا• موضوع شغلی مورد نیاز كمپاس (مسئول خدمات اردوگاهی)• سمت شغلی سرپرست• سابقه کار 4 سال• حقوق توافقی• سطح تحصیلات

ادامه »
فرصت شغلی

کارشناس ارشد مکانیک

• جنسیت آقا• موضوع شغلی مورد نیاز مکانیک ارشد• سمت شغلی کارشناس ارشد• سابقه کار 7 سال• حقوق توافقی• سطح تحصیلات کارشناسی• رشته تحصیلی مورد

ادامه »
فرصت شغلی

کارشناس ایمنی خدمات فنی

• جنسیت آقا• موضوع شغلی مورد نیاز کارشناس ایمنی• سمت شغلی کارشناس• سابقه کار 5 سال• حقوق توافقی• سطح تحصیلات کارشناسی• رشته تحصیلی مورد نیاز

ادامه »
فرصت شغلی

کارشناس ارشد برق

• جنسیت آقا• موضوع شغلی مورد نیاز كارشناس ارشد برق• سمت شغلی کارشناس ارشد• سابقه کار 7 سال• حقوق توافقی• سطح تحصیلات کارشناسی• رشته تحصیلی

ادامه »
فرصت شغلی

سکوبان

• منطقه عملیاتی خشکی• جنسیت آقا• موضوع شغلی مورد نیاز کارگر سکو (سكوبان)• سمت شغلی اپراتور• سابقه کار 1 سال• حقوق توافقی• سطح تحصیلات دیپلم•

ادامه »