اجاره و تامین جرثقیل 25 تن جهت دکل های حفاری

اجاره و تامین جرثقیل 25 تن جهت دکل های حفاری

مناقصه عمومی

 

اجاره و تامین جرثقیل 25 تن جهت دکل های حفاری

شرکت عملیات اکتشاف نفت”  در استان خوزستان

 

 مناقصه شماره 128-1401: تامین 2 دستگاه جرثقیل 25 تن جهت دکل 201 در میدان نفتی آزادگان

مناقصه شماره 129-1401: تامین 2 دستگاه جرثقیل 25 تن جهت دکل 205  در میدان نفتی جفیر

مناقصه شماره 130-1401: تامین 2 دستگاه جرثقیل 25 تن جهت دکل 207  در میدان نفتی جفیر

 

شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد، جرثقیل های مذکور را از طریق برگزاری 3 مناقصه عمومی و مجزا بکارگیری نماید.

 

اطلاعات مناقصه:

1.     تضمین شرکت در هر مناقصه: یک فقره چک یا سفته معتبر معادل 2.000.000.000 ریال

2.     مدت هر قرارداد: 12 ماه

3.     مهلت دریافت پاکات: چهارشنبه 1401/06/02

4.     دریافت اسناد از طریق وب سایت، بخش مناقصات و مزایدات: www.oeoc.ir

5.     تلفن تماس: 09107617556، آقای دارونی 

 

دانلود اسناد و مدارک مناقصه شماره 128-1401

 

دانلود اسناد و مدارک مناقصه شماره 129-1401