حفاظت شده: آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت مناقصه شماره 201-1402 – تامین 12 دستگاه آمبولانس (بصورت مجزا)  درمحل عملیات دکل های حفاری و پروژه های خدمات فنی و یاردهای پشتیبانی

حفاظت شده: آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت مناقصه شماره 201-1402 – تامین 12 دستگاه آمبولانس (بصورت مجزا)  درمحل عملیات دکل های حفاری و پروژه های خدمات فنی و یاردهای پشتیبانی

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: