آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران تامین کنندگان تعمیر و اورهال موتور های کاترپیلار B3512 , C15

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران تامین کنندگان تعمیر و اورهال موتور های کاترپیلار B3512 , C15

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران تامین کننده تعمیر و اورهال موتور های B3512

مشخصات فراخوان به طور جداگانه:

نام

شماره درخواست

موضوع

حداقل مبلغ تضمین

شرکت عملیات اکتشاف نفت

—-

تعمیر و اورهال موتور های B3512

C15ساخت شرکت Caterpillar

بر طبق اسناد

روش ارزیابی کیفی:

روش ارزیابی

1.       سوابق،  مستندات و نمونه قرارداد . رضایت نامه کارفرما

2.      لیست امکانات کارگاهی(به منظور انجام فرایند تست و سرویس)، شرکت های تامین کننده قطعات مصرفی و یدکی

3.      گواهینامه های تخصصی نیروهای تعمیر کار

نحوه دریافت و / تحویل اسناد ارزیابی کیفی:

توزیع اسناد توسط شرکت عملیات اکتشاف نفت

تاریخ شروع دریافت

1401/08/22

نحوه دریافت

مراجعه به وب سایت www.OEOC.ir  بخش مناقصه و مزایده

تلفن 02141451000 داخلی 217 – 09199510595

نحوه پاسخ

ارسال درخواست رسمی (با ذکر نام دقیق و بر روی سربرگ با مهر و امضای متقاضی)

مهلت تحویل

ارسال تصویردرخواست رسمی تا تاریخ 1401/08/29 و ارسال فرم ها و مستندات تا تاریخ 1401/09/06

نحوه تحویل

ارسال از طریق پست الکترونیکی avl@oeoc.ir ; avl.oeoc@gmail.com

تضمین

انواع تضامین قابل قبول

ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شرکت

 قابل تبدیل به ریال بر اساس نرخ سامانه نیما

 

 

کمیسیون معاملات

واحد بررسی منابع