آگهی فراخوان شناسایی جهت حمل آب شرب و تخلیه سپتیک انسانی برای کمپ و دکل حفاری در شهرستان های ایلام و دهلران

آگهی فراخوان شناسایی جهت حمل آب شرب و تخلیه سپتیک انسانی برای کمپ و دکل حفاری در شهرستان های ایلام و دهلران

 

آگهی فراخوان شناسایی جهت حمل آب شرب و تخلیه سپتیک انسانی برای کمپ و دکل حفاری در شهرستان های ایلام و دهلران

 

مشخصات فراخوان به طور جداگانه:

نام

شماره درخواست

موضوع

حداقل مبلغ تضمین

شرکت عملیات اکتشاف نفت

1122و1121

حمل آب شرب با تانکر گالوانیزه

15 الی 30 هزارلیتری

تخلیه سپتیک انسانی 8 الی 15 هزار لیتر

—-

روش ارزیابی کیفی:

روش ارزیابی

1.     ارائه بیجک ممهور به مهر محل تخلیه در محل تعیین شده از سوی اداره آب و فاضلاب با سازمان محیط زیست

2.     مدارک شناسایی معتبر وسیله نقلیه

3.     مدارک مقدار حجم تانکر

نحوه دریافت / تحویل اسناد ارزیابی کیفی:

توزیع اسناد توسط شرکت عملیات اکتشاف نفت

تاریخ شروع دریافت

1401/12/18

نحوه دریافت

مراجعه به وب سایت www.OEOC.ir  بخش مناقصه و مزایده

تلفن 41451000-021 داخلی 217 – 09199510595

نحوه پاسخ

ارسال درخواست رسمی (با ذکر نام دقیق و بر روی سربرگ با مهر و امضای متقاضی) و تصویر مجوز فعالیت مورد تایید و سوابق انجام پروژه مشابه در دکل های حفاری

مهلت تحویل

ارسال تصویر درخواست رسمی تا تاریخ 1401/12/24 و ارسال فرم ها و مستندات تا تاریخ 1401/12/27 

نحوه تحویل

ارسال از طریق پست الکترونیکی avl@oeoc.ir ; avl.oeoc@gmail.com

تضمین شرکت در مناقصه

انواع تضامین قابل قبول

ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شرکت

 قابل تبدیل به ریال بر اساس نرخ سامانه نیما

واحد بررسی منابع

دانلود اسناد مناقصه