حفاظت شده: آگهی فراخوان شناسایی جهت حمل آب شرب و تخلیه سپتیک انسانی برای کمپ و دکل حفاری در شهرستان های ایلام و دهلران

حفاظت شده: آگهی فراخوان شناسایی جهت حمل آب شرب و تخلیه سپتیک انسانی برای کمپ و دکل حفاری در شهرستان های ایلام و دهلران

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: