حفاظت شده: آگهی فراخوان شناسایی تامین کنندگان Lubricator & Spare part Lubricator Well head hydraulic lubricator 4-1/16 Rod (OD 2″) Friction wrench × 4 Rod &rod cover (5mt) Union 10k4-1/16 (acme)- Well head hydraulic Lubricator 6-3/8 Rod (OD 2″) Friction wrench ×4 Rod &rod cover (5mt) Union 10k 6-3/8 (acme)

حفاظت شده: آگهی فراخوان شناسایی تامین کنندگان Lubricator & Spare part Lubricator Well head hydraulic lubricator 4-1/16 Rod (OD 2″) Friction wrench × 4 Rod &rod cover (5mt) Union 10k4-1/16 (acme)- Well head hydraulic Lubricator 6-3/8 Rod (OD 2″) Friction wrench ×4 Rod &rod cover (5mt) Union 10k 6-3/8 (acme)

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: