آگهی فراخوان شناسایی تامین کنندگان Lubricator & Spare part Lubricator Well head hydraulic lubricator 4-1/16 Rod (OD 2″) Friction wrench × 4 Rod &rod cover (5mt) Union 10k4-1/16 (acme)- Well head hydraulic Lubricator 6-3/8 Rod (OD 2″) Friction wrench ×4 Rod &rod cover (5mt) Union 10k 6-3/8 (acme)

آگهی فراخوان شناسایی تامین کنندگان Lubricator & Spare part Lubricator Well head hydraulic lubricator 4-1/16 Rod (OD 2″) Friction wrench × 4 Rod &rod cover (5mt) Union 10k4-1/16 (acme)- Well head hydraulic Lubricator 6-3/8 Rod (OD 2″) Friction wrench ×4 Rod &rod cover (5mt) Union 10k 6-3/8 (acme)

 

آگهی فراخوان شناسایی تامین کنندگان

Lubricator & Spare part 

Well head hydraulic lubricator 4-1/16 Rod (OD 2″) Friction wrench × 4 Rod &rod cover (5mt) Union 10k4-1/16 (acme)- Well head hydraulic

Lubricator 6-3/8 Rod (OD 2″) Friction wrench ×4 Rod &rod cover (5mt) Union 10k 6-3/8 (acme)

 

مشخصات فراخوان به طور جداگانه:

نام

شماره درخواست

موضوع

حداقل مبلغ تضمین

شرکت عملیات اکتشاف نفت

14122

Lubricator & Spare part (Well head hydraulic lubricator 4-1/16 Rod (OD 2″)Friction wrench × 4 Rod &rod cover (5mt) Union 10k4-1/16 (acme)- Well head hydraulic Lubricator 6-3/8 Rod (OD 2″) Friction wrench ×4 Rod &rod cover (5mt) Union 10k 6-3/8 (acme)

 

—-

روش ارزیابی کیفی:

روش ارزیابی

1.      تجهیزات و ماشین آلات مطابق شرح کار

2.      سوابق و تجارب

3.      نیروی انسانی متخصص

4.     کارگاه و امکانات پشتیبانی

نحوه دریافت / تحویل اسناد ارزیابی کیفی:

توزیع اسناد توسط شرکت عملیات اکتشاف نفت

تاریخ شروع دریافت

7 الی 14 مرداد  دریافت اسناد ارزیابی کیفی

14 الی 18 مرداد  بررسی اسناد و بازدید از کارگاه

18 الی  22 مرداد  نهایی سازی امتیاز ارزیابی کیفی

نحوه دریافت

مراجعه به وب سایت www.OEOC.ir  بخش مناقصه و مزایده

تلفن 41451000-021 داخلی 229 – 09364699388

نحوه پاسخ

ارسال درخواست رسمی (با ذکر نام دقیق و بر روی سربرگ با مهر و امضای متقاضی) و تصویر مجوز فعالیت مورد تایید و سوابق انجام پروژه مشابه در دکل های حفاری

مهلت تحویل

ارسال تصویر درخواست رسمی تا تاریخ 1402/05/10و ارسال فرم ها و مستندات تا تاریخ 1402/05/14

نحوه تحویل

ارسال از طریق پست الکترونیکی avl@oeoc.ir ; avl.oeoc@gmail.com

تضمین شرکت در مناقصه

انواع تضامین قابل قبول

ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شرکت

 قابل تبدیل به ریال بر اساس نرخ سامانه نیما

واحد بررسی منابع

دانلود اسناد