حفاظت شده: آگهی تجدید سوم مناقصه محدود یک مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت مناقصه شماره 160-1402 با عنوان تامین خدمات دو دستگاه مادلاگینگ جهت 3 دستگاه دکل حفاری

حفاظت شده: آگهی تجدید سوم مناقصه محدود یک مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت مناقصه شماره 160-1402 با عنوان تامین خدمات دو دستگاه مادلاگینگ جهت 3 دستگاه دکل حفاری

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: