آگهی برگزاری مناقصه دو مرحله ای عمومی به شماره 15489/15490/15480 – 2024 با عنوان انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت خرید لوله های حفاری

آگهی برگزاری مناقصه دو مرحله ای عمومی به شماره 15489/15490/15480 – 2024 با عنوان انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت خرید لوله های حفاری

 1. مناقصه گزار: شرکت عملیات اکتشاف نفت

 2.  
 3.  

  موضوع: انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت خرید لوله های حفاری با مشخصات ذکر شده در اسناد مناقصه

 4.  
 5.  

  دریافت اسناد مناقصه www.oeoc.ir : بخش مناقصه و مزایده

 6.  
 7.  

  مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت ١٤ مورخ 1403/03/23

 8.  
 9. تلفن تماس: ٤١٤٥١٢١٦ واحد بازرگانی و یا ارسال پیامک به ٠٩٩٠٩٣٠٩٠٣٢

 10.  

دانلود اسناد مناقصه