شروع به کار دکل 201

شروع به کار دکل 201

دکل 201 حفاری شروع به کار کرد.