HSE

سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE

        اداره HSE شرکت عملیات اکتشاف نفت از بدو تاسیس عهده دار و مجری سیستم های مدیریت HSE پروژه های اکتشافی، لرزه نگاری )دوبعدی و سه بعدی(، حفاری و خدمات فنی جانبی آن، راهسازی و مهندسی ساختمان درپروژه های درون و برون مرزی بوده است.

 • - مدیریت و آنالیز ریسک فعالیت ها و مشاغل و برنامه ریزی برای کاهش حوادث و شبه حوادث
 • - طراحی و تدوین روشهای اجرایی مربوط به مشاغل خاص یا مشاغل جدید
 • - اندازه گیری عوامل زیان آور فیز کیی ،شیمیایی و ارگونوم کی و ... ، در محیط های کاری و تلاش برای بهبود شرایط
 • - طراحی سیستم های اعلام و اطفای حریق و ارائه خدمات ایمنی و آتشنشانی
 • - استقرار استانداردهای زیست محیطی، ارزیابی و اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی
 • - تدوین و اجرای سناریو و مانور هاي مرتبط با مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراري
 • - ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
 • - تهیه HSE PLAN و پایش عملکرد HSE برای پروژه ها
 • - پیاده سازی و اجرای سیستم PTW )مدیریت کار با ریسک بالا(
 • - ارزیابي عملکرد پیمانکاران شرکت از لحاظ ایمني، بهداشت و زیست محیطي
 • - تشکیل تیم بررسي حادثه و ارائه اقدامات اصلاحي به مدیریت ارشد سازمان، تهیهLesson Learned )درس از حادثه( و آموزش آن جهت پیشگیري از حوادث مشابه
 • - ارائه آموزشهای عمومی و تخصصی HSE با تا ییدیه صلاحیت آموزشی از وزارت نفت
 • - استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست و کنترل عملکرد فعالیت های شرکت مطابق با استانداردهای جهانی
 • - استقرار و پیاده سازی سیستم های - 2007 - OHSAS18001 و 2004 - HSE MS-ISO-14001

 

 

 

 

رکوردها و افتخارات

 • - ثبت رکورد 1,200,000 نفر ساعت بدون حادثه متلف وقت در طول عملیات
 • - ثبت رکورد به پایان رساندن پروژه بدون حادثه متلف وقت در طول عملیات لرزه نگارى سرخانسکى ازبکستان با کارفرمایى پتروناس مالزى
 • - داراى تاییدیه صلاحیت آموزشى از آموزش مرکزى وزارت نفت در پروژه هاى برون مرزى به کارفرمایى سانتوزاسترالیازیروماکس
 •  - انجام فعایت HSEلوک اویل روسیه، پتروناس مالزى